Wywóz odpadów

Nasza firma zajmuje się zbieraniem, transportowaniem oraz wywozem do utylizacji odpadów na które posiadamy odpowiednie pozwolenia.

W tabeli kody najczęściej odbieranych odpadów na które posiadamy zezwolenie:

01 05     Płuczki wiertnicze i inne odpady wiertnicze
01 05 04 Płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej
01 05 05* Płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową
01 05 06* Płuczki i odpady wiertnicze zawierające substancje niebezpieczne
01 05 07 Płuczki wiertnicze zawierające baryt i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06
01 05 08 Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06
01 05 99 Inne nie wymienione odpady
05 06 01* Kwasne smoły
05 06 03* Inne smoły
05 06 04 Odpady z kolumn chłodniczych
05 06 80* Odpady ciekłe zawierające fenole
05 06 99 Inne nie wymienione odpady
06 01 01* Kwas siarkowy i siarkawy
06 01 02* Kwas chlorowodorowy
06 01 03* Kwas fluorowodorowy
06 04 04* Kwas fosforowy i fosforawy
06 01 05* Kwas zotowy i azotawy
06 01 06* Inne kwasy
06 01 99 Inne niewymienione odpady
06 02 01* Wodorotlenek wapnia
06 02 03* Wodorotlenek amonowy
06 02 04* Wodorotlenek sodowy i potasowy
06 02 05* Inne wodorotlenki
06 02 99 Inne niewymienione odpady
06 03 11* Sole i roztwory zawierające cyjanki
06 03 13 Sole i roztwory zawierące metale ciężkie
06 03 14 Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13
06 03 15* Tlenki metali zawierające metale ciężkie
06 03 16 Tlenki metali inne niż wymienione w 06 03 15
06 04 03* Odpady zawierjace arsen
06 04 04* Odpady zawierjace rtęć
06 04 05* Opdpady zawierjące inne metale ciężkie
06 04 99 Inne niewymienione odpady
06 05 02* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierjące substancje niebezpieczne
06 05 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 06 05 02
06 06 02* Odpady zawierjace niebezpieczne siarczki
06 06 03 Odpady zawierjące siarczki inne niż wymieniona w 06 06 02
06 06 99 Inne niewymieniona odpady
06 07 01* Odpady azbestowe z elektrolizy
06 07 02* Węgiel aktywny z produkcji chloru
06 07 03* Osady siarczanu baru zawierajace rtęć
06 07 04* Roztwory i kwasy (np.kwas siarkowy)
06 07 99 Inne niewymienione odpady
06 08 02* Odpady zawierające niebezpieczne chlorosilany
06 08 99 Inne niewymienione odpady
06 09 02 Żużel fosforowy
06 09 03* Poreakcyjne odpay związków wapnia zawerające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
06 09 04 Proeakcyjne odpady zwiazków wapnia inne niż wymienione w 06 09 03 i 06 09 80
06 09 80 Fosfogipsy
06 09 81 Fosfogipsy wymieszane z żużlami,popiołami paleniskowymi i pyłami z kotłów (z wyłaczeniem płynów z kotłów wymienionych w 10 01 04)
06 09 99 Inne niewymienione odpady
06 10 02* Odpady zawierające substancje niebezpieczne
06 10 99 Inne niewymienione odpady
06 11 01 Poreakcyjne odpady związków wapnia z produkcji dwutlenku tytanu
06 11 80 Odpady z produkcji związków cyrkonu
06 11 81  Odpady z produkcji związkow chromu
06 11 82 Odpady z produkcji związków kobaltu
06 11 83 Odpadowy siarczan żelazowy
06 11 99 Inne niewymienione odpady
06 13 01* Nieograniczone środki ochrony roślin,środki do konserwacji drewna oraz inne biocydy
06 13 02* Zuzuyty węgiel aktywny (z wyłaczeniem 06 07 02)
06 13 03 Czysta sadza
06 13 04* Odpady z przetwarzania azbestu
06 13 05* Sadza zawierająca lub zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi
06 13 99 Inne niewymienione odpady
07 06 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste
07 06 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne,roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 06 04* Inne rozpuszczalniki organiczne,roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 06 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierajace związki chlorowców
07 06 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
07 06 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
07 06 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
07 06 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 06 11
07 06 80 Ziemia bielaca z ragfinacji oleju
07 06 81 Zwroty kosmetyków i próbek
07 06 99 Inne niewymienione odpady
07 07 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste
07 07 03* Rozpuszczalniki Chlorowcoorganiczne,roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 07 04* Inne Rozpuszczalniki organiczne,roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 07 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
07 07 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
07 07 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierajace związki chlorowców
07 07 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
07 07 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
07 07 12 Osady z zakładowych oczyszczalni scieków inne niż wymienione w 17 07 11
07 07 99 Inne niewymienine odpady
13 05 01* Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach
13 05 02* Szlamy z odwadniania olejów w seperatorach
13 05 03* Szlamy z kolektorów
13 05 06* Olej z odwadniania olejów w seperatorach
13 05 07* Zaolejona woda z odwadniania olejów w seperatorach
13 05 08* Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w seperatorach
16 06 06* Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów
16 07 08* Odpady zawierajace ropę naftową lub jej produkty
16 07 09* Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne
16 07 99 Inne nie wymienione odpady
19 08 01 Skratki
19 08 02 Zawartość piaskowników
19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe
19 08 06* Nasycone lub zuzyte żywice jonowymienne
19 08 07* Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych
19 08 08* Odpady z systemów membranowych zawierące metale ciężkie
19 08 09 Tłuszcze i mieszniny olejów z separacji olej/woda zawierajace wyłacznie oleje jadalne i tłuszcze
19 08 10* Tłuszcze i mieszniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09
19 08 11* Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych
19 08 12 Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11
19 08 13* Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ściekóe przemysłowych
19 08 04 Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13
19 08 99 Inne nie wymienione odpady
20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych